Hakkımızda > Kurumsal

Organizasyon Yapısı

Üye Anayasası

Derneğe üye olan her şirket sahibi, yönetici veya temsil etmeye yetkisi olan tüm üyelerin bireysel olarak bir partinin savunucusu veya taraftarı olma hakkı göz ardı edilmeksizin ANGİAD üyesi olarak gözeteceği tek hedef “ANGİAD yalnızca iş dünyasına taraftır” düşüncesini savunmak olacaktır. Bütün ANGİAD ÜYELERİ basiretli iş adamı ve iş kadını olmakla, dernek faaliyetlerine en üst düzeyde katılmakla ve dernek organları içerisinde aldıkları sorumlulukları layığı ile yerine getirmekle yükümlüdür.

ANGİAD üyelerinin faaliyetleri arasında öncelikli olarak; sektörleriyle ilgili her türlü çalışmada örneğin sektörüyle alakalı bir kanun çıkacaksa bu kanun hakkında görüş bildirmek, sektörüyle alakalı iş dünyasında sıkıntıya neden olabilecek bir durum söz konusu ise bu konuda gerekli itirazları gerçekleştirerek ilgili tüm bakanlık, organlar ve benzeri mercilerden randevular almak üzere dernek bünyesindeki ilgili komisyona başvurarak ve söz konusu görüş ve itirazları ile alakalı çalışmaları takip edip, sonuçlandırmak amacı ile ilgili komisyonlara ve Yönetim Kuruluna sunmak olacaktır.

Üyelik Şartları

a) ASİL ÜYELİK : Fiil ehliyetine sahip olan gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Derneğe üye olmak isteyen kişinin derneğe üye kabulünde iki dernek üyesinin tavsiyesi aranır. Derneğe üye olmak isteyen kişi sadece bir dernek üyesini tanıyor ise; referans olan üye, derneğe üye olmak isteyen kişiyi diğer bir üye ile tanıştırır ve en az iki dernek aktivitesine katılımını sağladıktan sonra başvurusu alınır. Üye Kabul Komisyonu, başvuruyu en geç 7 gün içinde değerlendirir ve raporunu görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, aday üyenin başvurusunu görüşür ve kararını verir. Bu süre başvuru tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp, başvurusu kabul edilmeyen üyeye alınan karar, Dernek Genel Sekreterince yazıyla bildirilir. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yaparak, üyeye yazılı bilgi verir.

b) ONUR ÜYELİĞİ : Bilim ve iş dünyasına mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir. Bunun yanında, 49 yaşını bitiren üyelerin, asli üyelikleri sona erer ve onur üyesi olurlar. Onur üyeleri, Dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri varsa dernek demirbaşlarını iade etmeleri gerekir.

a) Aidatını Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen, tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler

b) Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,

c) Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,

d) Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,

e) (a) bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyenin durumunu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna bir yazıyla bildirir. Disiplin Kurulu, üyenin durumunu, üyeyi de görüşmeye davet ederek inceler. İnceleme sonucunda görüşünü yazılı olarak, Yönetim Kuruluna bildirir. Bu süre, üye hakkındaki yazının tebliğinden itibaren 15 günü geçemez. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı, Disiplin Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulu verir ve üyeye tebliğ eder. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde, kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir, gerekirse savunması dinlenir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

Üyelerin birikmiş aidatları ödemeleri zorunludur. Dernekten ilişiği kesilmesi gereken üyenin durumunu Yönetim Kurulu Haysiyet Divanına bildirir. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı haysiyet divanı alır. Bu karar, Yönetim Kurulu tarafından üyeye tebliğ edilir. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde, kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak, dinleyici olarak katılabilir, gerekirse savunmaları dinlenir. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, derneğe yapılan yardım ve aidatlarını isteyemezler.