Hakkımızda > Kurumsal

Ankara Genç İş İnsanları Derneği Tüzüğü

ANGİAD

ANKARA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:

Madde 1: Derneğin adı ANKARA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı ANGİAD’dır. Derneğin merkezi ANKARA’dadır. Derneğimizin Ankara merkezi dışında İstanbul veya diğer illerde gereğinde yurtdışında temsilcilikler açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

DERNEĞİN AMACI VE İLKELERİ:

Madde 2: Atatürkçü, laik ve demokrat çizgiden ödün vermeden T.C. Anayasasının öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet göstererek bölgesel kalkınma yoluyla topyekûn kalkınmayı sağlamak. Yüksek teknolojiye ulaşabilmek amacıyla teknoloji transferlerini sağlamaya çalışan risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlamak bu vesileyle teknolojik gelişmeye katkıda bulunmak ve yabancı sermayeler ile ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu bağlamda ülke menfaatleri doğrultusunda; ülkenin aynı paraleldeki mesleki kuruluşları, örgütleri ve dünya çapındaki benzer kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmak yoluyla uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği olgusunu geliştirmek hedeflerimizdir.

 

Türkiye’nin hiçbir koşul ile kısıtlanmaksızın Avrupa Birliği üyesi olmasına katkı sağlamak, Ankara’da ve ülkemizde; piyasa ekonomisinin kurumsal ve hukuksal altyapısının oluşmasının, iş hayatının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun sürdürülebilir olmasının ve Türkiye’de liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin önündeki engellerin kaldırılması için çaba göstermek, Ülkemizin beşeri ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını sağlamak, Rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları desteklemek, Ankara ve ülkemizle ilgili, ulusal ve uluslararası alanlarda güncel ve süregelen konulardaki görüş ve önerilerinin, kendi organizasyonunun yanı sıra kamuoyu tarafından da tartışılmasını sağlamak, Yurt içinde ve yurt dışında gerek ulusal gerekse uluslararası konular ile ilgili çalıştaylar, konferanslar, paneller düzenlemek; stratejik konular ile ilgili araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak, Yaptığı çalışmaları düzenlediği toplantılar; yayınladığı bülten, kitap ve dergiler, radyo ve televizyon gibi her türlü medya aracıyla üyelerine ve kamuoyuna duyurmak hedeflerimizden sadece bir kısmıdır.

 

Ankaralı genç iş insanlarının sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları doğrultusunda, sürekli gelişim ilkesi ile hareket etmesini sağlamak, diğer sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, Ankara’nın ve ülkemizin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, sorunlarının çözümüne, Ankara’nın kendisine yakışır şekilde bir “Avrupa Başkenti”  olmasına katkı sunmak. Ankaralı genç iş insanlarının liderlik vasıflarını geliştirmek; bu amaç doğrultusunda üyelerine iş hayatında gereken öz güven ile hareket etmelerini sağlayabilecek, yerel, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, uluslararası sistemde belirgin, kalıcı bir yer edinebilmek için gerekli olan bilgi ve donanımı sağlamak ve sürdürmek, ANGİAD üyeleri arasında ticari iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli zemini hazırlamak, teşvik etmek ve destek olmak, yerel, ulusal ve uluslararası arenalarda üyelerinin marka değerini artırmak, Gerek kendi içinde gerekse dışarıda tam bir demokrasi anlayışı içerisinde hareket etmek, ANGİAD’ın, üyelerinin, Ankara’nın ve ülkemizin bayrağını en yükseklere taşımak, en önemli amaçlarımız arasındadır.

 

Bu amaç ve kriterler doğrultusunda çalışan ANGİAD üyeleri ve organları; amaçlarına ulaşma yolunda aşağıda belirtmeye çalışacağımız ilkelerden ödün vermeyecek ve ANGİAD olarak, diğer kurum ve kuruluşların da aynı ilkelere sahip olması için var gücü ile çalışacaktır.

Bu bağlamda;

Yerelde Ankara ve büyük ölçekte Türkiye için faydalı olmak gayesiyle hareket edilmesi, Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim,  inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı; Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık kalınması, Toplumsal yapının gelişmesine, demokratik sivil toplum ve laik, hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olunması, Kültürel değerlerimizin korunarak evrensellik ile bağdaştırılması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve tam bir inançla devam ettirilmesi, Ahlaki ve manevi değerlerin ön planda tutulması, Güzel ülkemizde yaşayan bütün insanların, özellikle siyasilerimizin, demokrasinin unsurları olan bütün sivil toplum örgütlerinin, anayasal kuruluşlarımızın ve medyamızın tüm unsurlarının arasında “barış, sevgi, hoşgörü, toplumsal uzlaşma” ilkelerine dayalı bir konsensüsün sağlanmasına katkıda bulunulması, Serbest piyasa ekonomisinin hakkaniyet kurallarına uygun olarak işlemesi ve devamı yönünde hareket edilmesi, Halka açılmayı prensip kabul eden dinamik iş insanlarının yeni yatırımlara yönlendirilmesi ve bu sayede özel sektörün kuvvetlendirilmesi, Sınai mülkiyetin tabana yayılması ve bu sayede gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılması yönünde hareket edilmesi, Ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımının, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaların desteklenmesi, İş insanlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirilmesi, iş insanlarının vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu artırmak suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunulması, Ekonomik kalkınmanın temel taşı olan sanayinin gelişmesi için gerekli profesyonel bilgi alışverişinin yaygınlaştırılması ve bu konudaki çalışmaların teşvik edilmesi, Küçük ve orta boy işletmelerin ( KOBİ ) genel sorunlarını belirleyerek yetkili kamu kuruluşları ile iş birliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirilmesi, Yerel, ulusal ve uluslararası alanda üniversiteler, okullar, araştırma kurumları ve iş çevreleri arasında yeniliğe yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi, Eğitimin desteklenmesi, eğitim ile iş dünyası arasında bağlantı kurulması, kooperatifler ve diğer yeni iş sahalarıyla gençlerin ve kadınların ekonomiye bütünüyle entegre olmalarının sağlanması, ülkemizin en büyük sermayesi olan gençlerin Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasında daha fazla aktif rol almalarının sağlanması, Üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarda bulunabilmelerine olanak sağlayacak şekilde bilgi aktarımı ve iş bağlantısı kurmalarına yönelik temaslar gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması, bu sayede ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Ankara’nın ve Türkiye’nin bütçesine göre; iş insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, bakanlıkları organize ederek kaynağın kontrollü ve sistematik bir şekilde kullanılmasının sağlanması, Ankara’nın ve ilçelerinin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasının ve tanıtımının sağlanması, Ankara’nın en önemli varlığı olan tarihsel ve doğal değerleri, nesillerdir burada yaşayan insanların yaratmış olduğu kültürün korunması ve zenginleştirilerek gelecek nesillere aktarılması, Ankara’nın doğal kaynaklarının korunması, ağaçlandırılması; turistik değerleri olan yerlerinin turizme açılmasının sağlanması, turizm bölgelerine yönelik projeler için iş insanlarının teşvik edilmesi, Ankara’nın ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel yapısına yönelik olarak yürütülecek projelerin belirlenmesi, Orta ve uzun vadede belirgin, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi, zaman ve maddi olanaklarla uyumlu hedefler belirlenerek uygun projelerin yürütülmesi veya yürütülmesine hizmet edecek mercilerle işbirliği yapılması Ankara’nın sorunlarının irdelenerek kalıcı çözümler üretilmesine katkıda bulunulması, Ankara’da yaşayan insanların refahını artırmak ve onlara çağdaş, huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak için çeşitli projeler oluşturulması, Bugüne kadar memur, öğrenci ve emekli kenti olarak bilinen Ankara’nın değişen yüzünün basın-yayın organları kullanılarak kamuoyuna anlatılması, ANGİAD üyesi olan iş insanlarının bilgi çağının başladığı bu dönemde mesleki bilgilerinin artırılması; organizasyon yapılarının kuvvetli, yöneticilerinin kaliteli ve yeterli bir konuma getirilmesinde gereken dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, Üye odaklı çalışmalarla aidiyet hissinin ve motivasyonun sürekli yüksek kılınması, bu anlamda üyeler arasındaki dayanışmanın attırılması,  Yerelde Ankara ve büyük ölçekte Türkiye içerisinde; kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasını sağlayacak düzenlemelerin oluşturulması,   işveren ve çalışan olarak kadınların teşvik edilmesi, kadın iş gücünün desteklenmesi, kadın istihdamını artırmak için kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması, kamu ihalelerinde kadın girişimcilere belirli süreyle öncelik verilmesinin ve kadın istihdamının vergi ve prim teşvikleriyle desteklenmesinin sağlanması, kadın üye sayısının attırılarak iş kadınlarının ANGİAD’a katılımlarının ve dernek içerisinde daha aktif olmalarının sağlanması, ANGİAD içerisinde özellikle yönetim kurulu ve komisyonlarda kadın üyeler açısından pozitif ayrımcılık yapılarak iş kadınlarının ANGİAD’ın işleyişinde görev almasının sağlanması, bu konuda ANGİAD üyelerinin hassasiyet göstermesinin sağlanması,  Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar yaparak kısa, orta ve uzun vadeli projelerin geliştirilmesi ve bu çalışmalar sonucunda Ankara’nın plansız gelişmesinin önlenmesine katkıda bulunulması, İş insanlarının ihtiyaç duyulan alanlarda ortaklıklar oluşturularak yatırım yapmalarının teşvik edilmesi, Kurumsal olarak hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa hizmet etmeksizin, ancak ANGİAD içerisinde partizanlık yapmamak kaydıyla, üyelerinin siyasi tercihlerini ve faaliyetleri de kısıtlandırılmaksızın, seçilmiş ve atanmış kişi ve kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmesi suretiyle ANGİAD’ın partiler üstü konumunun her zaman koruması, Cumhuriyetimizin başkenti olan Ankara’nın aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik başkenti haline gelmesi için çalışılması, Derneğimizin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olması, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaması ve yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına harcanması,

ANGİAD’ın vazgeçilmez ilkeleri arasındadır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 3 :  A- Ulusal Alanlardaki Faaliyetlerimiz

A-1.Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu sağlamak üzere sanayici ve iş insanları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idari ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkilerini sağlamak.

A-2.Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte sanayi ve iş insanlarının sektörel bazda organizasyonlarının örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak.

A-3.Üyeleri olan sanayi ve iş insanlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile  her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek.

A-4. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak,

A-5.Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlamak ve radyo, TV’de yayın yapmak. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunmak.

A-6.Dernek, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrı menkuller, menkul mallar edinme, personel istihdam etme, sahip olduğu varlıkları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden kredi alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme işlemlerinde bulunabilir, her türlü menkul ve gayrı menkulleri kiralayabilir.

A-7.T.C. Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkân verdiği ve/veya imkân vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir,

A-8.Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine, sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi-işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli, en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olmak.

A-9.Yatırımları, toplum yararının gerektirdiği verimli alanlara yöneltecek ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak daha verimli alanlara kaydırarak kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder sınai kalkınma ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

A-10.Ülke ekonomisi ve Ankara için uygun görülen konularda proje yarışmaları düzenleyerek, derece alanlara nakdi veya ayni ödüller verebilir.

A-11. Aynı amaç için kurulmuş diğer GİAD’larla (Genç İş Adamları Dernekleri) veya SİAD’larla (Sanayici ve İş Adamları Dernekleri) işbirliğine girebilir veya bir araya gelen GİAD’lar, SİAD’lar ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Konsey, Vakıf ve ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir. Yukarıda belirtilen bu konularda her türlü katılım ve ayrılma kararını almakta Genel Kurul yetkilidir.

A-12.Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler, piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vs. tertiplemek.

A-13. Dernek, Eğitim kurumlarında burssuz okuyan ve kayıtlı olduğu programlara en az iki yarıyıl devam eden öğrencilerden üstün başarı gösterdikleri saptananlara, o yarıyılı izleyen dönemler için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak burs verebilir. Verilecek bursun yıllık miktarı her eğitim – öğretim yılı için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Burs alan bir öğrencinin disiplin cezası alması ve başarısızlığının saptanması durumunda burs bu tarihten itibaren kesilir.

B-Uluslararası Faaliyetlerimiz

B-1.Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.

B-2. Ülkemizin diplomatik ve uluslararası paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri  ve diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında yer almak, mesleki hizmetleri koordine etmek,

B-3.Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.

B-4.Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş insanlarımızın referans, bilgi, güven ve işbirliğini temin etmek.

B-5.İş ve sınai gelişimini temin etmek için uluslararası işbirliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde genç girişimci üniversite öğrencileri çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında eğitim imkânları sağlamak.

B-6.Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek. Fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.

Madde 4:Dernek kurucularının adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, yeri, mesleği, uyruğu ve ikametgâhı son madde (29)’da gösterilmiştir.

Madde 5:Derneğin asli ve onur üyeliği vardır.

A)ASLİ ÜYELİK: Ticaret Siciline ve ilgili meslek odasına kayıtlı gerçek kişiler, vergi dairesi veya maliye mükellefiyeti olan şirket ortakları ve üst düzey yöneticiler derneğe üye olabilirler. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Kimlik fotokopisi, vergi levhası, ticaret sicil kaydı, adli sicil kaydı ve üst düzey yönetici olduğuna dair firma sahibinden imzalı belgenin başvuruya eklenmesi zorunludur.  Derneğe üye olmak isteyen kişinin derneğe üye kabulünde iki dernek üyesinin tavsiyesi aranır. Üye Kabul Komisyonu, başvuruyu 15 gün içinde değerlendirir ve raporunu görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu görüşür ve kararını verir. Bu süre başvuru tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp, başvurusu kabul edilmeyen üyeye alınan karar, Dernek Genel Sekreterince yazıyla bildirilir. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yaparak, üyeye yazılı bilgi verir. Üyeler kişisel – iletişim ve firma bilgilerinden meydana gelebilecek değişiklikleri yazılı olarak veya mail yoluyla derhal derneğe bildirmekle yükümlüdür. Üyenin dernekte mevcut iletişim adreslerine yapılacak her türlü bildirim tebliğ hükmündedir.

 1. B) ONURSAL ÜYELİK: İlim ve iş âlemine mensup kişilerden uygun görülenlere, yazılı izinleri olmak koşuluyla ve yönetim kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir.  Bunun yanında, 49 yaşını tamamlayan üyelerin, asli üyelikleri sona erer. Asli Üyelikleri bu şekilde sona eren üyelerden dernekte 6 yılını tamamlamış olanlar ve aidat borcu olmayanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilirler. Aidat ödemeleri ihtiya1ridir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 6:Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirebilir; veya e-devlet üzerinden e-istifa aracılığıyla üyeliklerini sonlandırabilir. Akabinde varsa birikmiş borçlarını ödeyerek varsa, dernek demirbaşlarını iade etmeleri gerekir. Aksi takdirde bu üyeler hakkında yasal takip başlatılır.

Madde 7:Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

 1. a) Bir yıllık veya daha fazla aidat borcu olan üyelerin, aidatını Yönetim Kurulu’nun yazılı, sms veya e-posta olarak talebine rağmen 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler
 2. b)  Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
 3. c)  Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkûm oldukları sabit olanlar,
 4. d)  Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,
 5. e)  (a) bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları  yapılabilir.

Yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyenin durumunu, Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna bir yazıyla bildirir. Disiplin Kurulu, üyenin durumunu, üyeyi de görüşmeye davet ederek inceler. İnceleme sonucunda görüşünü yazılı olarak, Yönetim Kuruluna bildirir. Bu sure, üye hakkındaki yazının tebliğinden itibaren 15 günü geçemez. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı, Disiplin Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulu verir ve üyeye tebliğ eder. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde, kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir Gerekirse savunması dinlenir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 1. f) Üyeliği devam etmekte olan aktif üyelerin borçlarının taksitlendirilmesi, hususunda yönetim kurulu yetkilidir veya borçları silinmek suretiyle üyeliklerinin sonlandırılmasına yönetim kurulu yetkilidir. İş bu maddenin ‘’a’’ bendinde belirtilen şartları yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri sona ermiş kabul edilir. Üyelikten çıkarma işlemlerinin yapılması Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

Yönetim Kurulu iş bu maddenin ‘’a’’ bendi kapsamında aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler için yasal yollara başvurmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulunun yasal sorumluluğu saklıdır. Ancak maddi zorluk içerisine düştüğünü bildiren veya Yönetim Kurulunca resen tespit edilen üyeler, Yönetim Kurulunca oluşturulacak bir komisyon eliyle değerlendirilir ve komisyon raporu Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu söz konusu üyelerin aidat borçlarının silinmesi hususunda yetkilidir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8:Derneğin organları aşağıdaki gibidir.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

 1. c) Denetleme Kurulu

d)Disiplin Kurulu

e)Yüksek İstişare Kurulu

Dernek icrai organı olan Yönetim Kuruluna bağlı olarak,

1-Ekonomik ve Dış İlişkiler ve Ticaret Komisyonu Kurulu

2- İnşaat Komisyonu

3-Endüstri ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Kurulu

4-Enerji Komisyonu

5-Otomotiv Komisyonu

6-Eğitim Komisyonu

7-Hukuk Komisyonu Kurulu

8-Kadın Platformu

9-Basın ve Halkla İlişkiler Yayın Komisyonu Kurulu

10-Sağlık Komisyonu

11-Bilişim Komisyonu Kurulu

12- Üye İlişkileri ve Kabul Komisyonu

13- Kültür ve sanat komisyonu

14-Turizm-İşletmecilik Komisyonu

15- Sosyal İşler Komisyonu Kurulu

16-Üyeler arası Ticaret Kurulu

17-Kamu İlişkileri Kurulu

18-Maliye ve Finans Kurulu

19-Danışma Kurulu

20-Girişimcilik Kurulu

21-Yerel Yönetimler ve STK ile İlişkiler Kurulu görev yapar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında da, bu komisyonlara kendi arasında yapacağı seçimle her bir komisyon için bir yönetim kurulu üyesini belirler. Bu şekilde belirlenen üye, dernek üyeleri arasından komisyonunda görev yapacak diğer üyeleri, bir hafta içinde belirler ve Dernek Genel Sekreterine yazılı bildirir. Bu komisyonların görev ve çalışma usulleri, Dernek Yönetim Kurulunca bir yönerge ile belirlenir. Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü hallerde yeni komisyonlar oluşturabilir veya değişiklik yapabilmeye yetkilidir.

 

BÜTÜN KOMİSYONLAR İÇİN İSTENİLEN NİTELİK KRİTERLERİ

 

Dernek organlarında görev almış, derneği benimsemiş, dernek toplantılarına, icraatlarına katılmış, imkânları dâhilinde sorunlara çözümler üretmiş olmak.

ANGİAD üyeliğine girdiği ilk günden itibaren, üstlenmiş olduğu görevleri ve makam temsilini layığı ile yapmış olmak,

Bu görev için gönlünü ve vaktini vermiş olmak,

Kendi sektöründe, temsil ettiği firmanın marka değeri yüksek ve lider olması,

Kendi sektörü ile ilgili konulara, kanun ve mevzuata hâkim olmak, sektörün sorunlarını gündeme getirebilmek,

Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, dışa dönük, girişken, kendini ve bağlı çalışanları yönlendirebilen, üretken, kendini, ilişkilerini, yaptığı işleri geliştirebilen, hedefleri olup ve takım çalışmasına yatkın olmak.

GENEL KURUL:

Madde 9:Genel  Kurul, derneğin en yetkili kuruludur. Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,

GEÇİCİ MADDE 6 A) 18.01.2024 tarihinde gerçekleşecek Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızdan sonra; üst kurul niteliğinde olan Federasyonlara  katılım ve çıkma yetkisinin bir sonraki Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu’na verilmiştir.

 1. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 2. Derneğin fesh edilmesi,
 3. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 10:Genel Kurul üç yılda bir, Ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır, başkasına vekâlet veremez, Onursal Üyeler oy kullanamazlar. Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

Madde 11: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR YETER SAYISI

Madde-12

Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir (1) fazlasının katılması ile toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asli üye tam sayısı toplamının iki (2) katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

TOPLANTI USULU

Madde 13: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantıya girerler. Genel Sekreterce, imzalar sayılır ve yeter sayının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayının sağlanması halinde toplantıya başlanır. Genel Kurul, Dernek Başkanı tarafından yapılacak bir konuşmayla açılır. Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki kâtip üye seçilerek, Divan Başkanlığı oluşturulur.

Genel Kurulun yönetimi Divan Başkanına aittir. Kâtipler genel kurul tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 14:  Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini dernek asli üyeleri arasından üç yıl için seçer. Yönetim Kurulu Başkan adayı olmak isteyenlerin, başvuru tarihi itibariyle dernek asil üye sayısı toplamının %10’u oranında dernek üyesinin imzasını havi dilekçeyi Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunması gerekir. Sayı küsuratlı çıktığı taktirde yukarı yuvarlanır. Seçimler tek başkan adayı olması halinde açık oylama usulüyle, birden fazla başkan adayı olması halinde gizli oyla yapılır. Aynı üye 1 dönemden fazla Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilemez. Yönetim Kurulu, 17 asil ve 17 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu görev dağılımını Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle gerçekleştirir. Komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Derneği Başkan temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini Başkan Yardımcılarına veya Genel Sekretere devredebilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır karar nisabı oy çokluğudur. Yedek üyeler toplantı ve karar nisaplarında dikkate alınmaz. Toplantıya katılmayan üyelerin mazeretleri varsa mazeretlerinin kabul edilip edilmediği hakkında her yönetim kurulu toplantısında karar alınır. 1 yıl süresince üst üste toplam 3 toplantıya, aralıklı olarak 5 toplantıya, Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazereti olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu başkanın nihai kararı ile Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Karar üyeye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyesinin yerine genel kurulda seçilen yedek üye listesi esas alınarak yerine yedek üye alınır. Yönetim Kurulu Başkan adayı olmak isteyenlerin, başvuru tarihi itibarı ile dernek asil üye sayısı toplamının %10’u oranında dernek üyesinin imzasını havi dilekçeyi Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunması gerekir. Sayı küsuratlı çıktığı taktirde yukarı yuvarlanır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir,

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.

4-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak,

5-Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek, Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.

6-Gerek gördüğü konularda Yüksek Danışma Konseyi toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.

7-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU:

Madde 15:Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul her üç ayda bir denetleme görevini yapar. Ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu gerek gördüğünde Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DİSİPLİN KURULU:

Madde 16:Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dernek asil üyeleri arasından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul, Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün 7 nci maddesinde sayılan eylemleri bulunan üyelerin durumlarının incelenmesi için kendisinden istenen görüşü üyeyi de Kurula davet ederek inceler. Görüşünü raporla Yönetim Kuruluna sunar. Kararları  tavsiye niteliğindedir.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU:

Madde 17: Yüksek İstişare Kurulu, derneğin en yüksek istişare organıdır. Kurul, 30 asil üyeden ve 30 yedek üyeden oluşur. Kurul Türk ilim ve iş âleminde, geniş bilgi ve tecrübe ile destek veren kişilerden veya, geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişiler, onur üyeliği devam eden kurucu üyeler ile dernek çalışmalarında yönetim kurulunda başkan vekilliği, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, saymanlık, disiplin kurulu, denetleme kurulu başkanlıkları yapmış ve üyelik süresi en az 6 yıl olan asil veya onursal üyeleri arasından genel kurulca üç yıllığına seçilir. Süresi sona eren kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. İstişare Kurulu ilk toplantısında, kendine bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter seçer. Kurul her ay bir defa Kurul Başkanının daveti ile toplanır, konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Üst üste üç toplantıya veya 1 yıl içerisinde toplam 5 toplantıya mazeretsiz katılmayanların kurul üyeliği düşer yerine sıradaki üye çağrılır. Seçimler esnasında herhangi bir Yönetim Kurulu Başkan Adayı’nın listesinde asil veya  Yedek organ üyesi olarak yer alan ve/veya bilfiil seçim propagandasında yer alan üyenin Yüksek İstişare Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır. Kurul kararları istişare nitelikte olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz.

Yüksek İstişare Konseyi, toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan, yasal kuruluşlar, dernek ve vakıflar, Kamu iktisadi teşebbüsleri yöneticileri ve Üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere, kurul başkanlığınca, devamlı veya geçici olarak, davet edilebilirler. Bu kişiler, kurulun oylamasına katılamazlar.

Kurulun Başlıca Görevleri;

a)Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek, uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

b)Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

c)Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkenlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

d)Derneğin genel kabul görmüş, temayüllerine uygun yazılı olmayan gelenek ve kurallarını içeren bir dernek iç tüzüğünü hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 18:Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler, Dernek başkanı tarafından Ankara Valiliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenir. Bu belgelerin birer örnekleri, Dernek arşivinde ayrıca saklanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 19: Derneğin gelirleri şunlardır:

1.Derneğe giriş bağışı ve yıllık aidatlar, Genel Kurul’un verdiği yetki ile, Yönetim kurulunca ihtiyaç halinde belirlenir.

 1. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 2. Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler,
 3. Bağışlar ve yardımlar,
 4. Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 5. Üyeler, olağan genel kurulda günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve aylık aidatı muntazaman öder. Derneğe kabul edilen üye, kabul edildiği ay itibariyle, dernek aidatını muntazaman öder.
 6. Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir. İşletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 20:

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 21: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır. Yapılacak harcamalar, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin Saymanıdır. Sayman için Yönetim Kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir. Başkan dışında Sayman ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dernek çalışanı dışında kimse makbuz düzenleyemez. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz.

Alındı Belgeleri ve Yetki Belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 nci maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Gelirlerin toplanmasında POS cihazı yolu ile mail order sistemi uygulanması esastır. Mail order formunu doldurup imzalamış üye, doğal olarak onay vermiş sayılır, tekrar bir onay belgesi düzenlenmesi gerekmemektedir. Gelir ve giderler, ilgili defterler Dernek mali müşavirlik hizmeti aldığı müşavir tarafından kayıtları doğru bir şekilde ve zamanında kaydedilir ve gerekli bildirimler ilgili kurumlara yapılır. Üye Kayıt Defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, dernek gelir ve gider durumunu, aylık olarak, Yönetim Kurulunun bilgisine sunar. Ayrıca üç ayda bir alınacak denetleme raporu, üyelerin e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 22:Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Ankara Valiliğine bildirmekle yükümlüdür.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde 23:Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanunun 12. maddesinde belirtilen amaç ve şartlara uygun olarak yardım sandığı kurabilir.

LOKAL AÇMA

Madde 24:Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı olmamak şartları ile bir lokal açabilir ve işletebilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ VE BORÇLANMA USULLERİ

Madde 25: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin amacına ulaşması için, bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için denetim kurulunun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere Genel Kurulun onayı ile iç denetim yönergeleri çıkarılabilir

Denetim kurulu tarafından her üç ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli Genel Kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 26: Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayrı menkul malları Ankara Sanayi Odası ile Ticaret Odasına yarışar oranda devredilir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Genç İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Ankara Valiliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27:Dernek Yönetim Kurulu veya asil üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine Genel Kurul kararıyla yapılır. Ancak Tüzük tadilinin gerçekleşmesi için Genel Kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme koymak ya da genel kurula katılanların onda birinin yazılı talebi üzerine gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 28: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Madde 29:Dernek kurucu üyeleri şunlardır;

ADI SOYADIBABA ADI

DOĞUM

TRH.

UYR.MESLEĞİİKAMETGAHI
Ahmet HamamcıoğluMustafa1957T.C.Mühendis 
Alper KutK.Doğan1962T.C.Tercüman 
Azmi ÖzgürM. Erol1957T.C.Serp Tic. 
Durmuş DövenMevlüt1961T.C.Mali Müş. 
İsmail ÇetinMustafa1958T.C.Bilg.Eğt. 
K.Ünal YüzbaşıVeysel1952T.C.Dış.Tic. 
Alaattin AkatayM. Atilla1962T.C.Avukat 
Nizamettin KocatüfekMurat1955T.C.Serb.Tic. 
Mustafa ZenginAli1960T.C.Serb.Tic. 
Yaşar TombakSüleyman1961T.C.Serb.Tic. 
D.Halim Çallıİlhan1958T.C.Serb.Tic. 

 

ANGİAD – Ankara Genç İş İnsanları Derneği © Copyright 2024
Adres: Filistin Sokak No:51/ 1 D:4 Gaziosmanpaşa Tel:(312) 437 20 12 (PBX) / Fax:(312) 437 20 33  E-Posta: angiad@angiad.org.tr Web: www.angiad.org.tr