Hakkımızda > Kurumsal

Amacı ve Hedefleri

Atatürkçü, laik ve demokrat çizgisinden ödün vermeden çalışmayı hedefleyen ANGİAD’ın amacı; Ankaralı genç işadamlarının sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları doğrultusunda, sürekli gelişim ilkesi ile hareket ederek ve diğer sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olarak, Ankara’nın ve ülkemizin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, sorunlarının çözümüne, Ankara’nın kendisine yakışır şekilde bir “Avrupa Başkenti” olmasına ve bu anlamda Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne girmesine katkı sağlamaktır.

ANGİAD, Ankara’nın ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel yapısına yönelik olarak yürüteceği veya destek vereceği projeleri belirlerken; öncelikle doğru bir stratejik planlama için gerekli analizleri yapacaktır. Bu anlamda; söz konusu projeler açısından Ankara’nın güçlü ve zayıf yanları, avantajları ve dezavantajları, olumlu ve olumsuz yönleri, olanak ve risk durumu tespit edilecektir. Projeyle ilgili her türlü gerekliliğinin analizi yapıldıktan sonra kısa, orta ve uzun vadede belirgin, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi, zaman ve maddi olanaklarla uyumlu hedefler belirleyerek bu projeleri yürütmek veya yürütülmesini sağlayıcı mercilerle işbirliği yaparak yön vermek ANGİAD ‘ın temel amaçlarındandır.

Örneğin daha önceleri Ankara’da yapılırken halen İstanbul’da organize edilen Savunma Sanayi Fuarlarının; 2010 yılından itibaren her sene düzenli olarak yeniden Ankara’da yapılması için gerekli zemini hazırlamak ve uluslararası bir fuar merkezinin faaliyete geçmesini sağlamak ANGİAD’ın hedefleri arasındadır. ANGİAD, Ankara’nın tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığı bu projenin gerçekleşmesi için maddi ve manevi desteğini verecektir. Yine başkent ekonomisine ve tanıtımına faydalı olabilecek bir Disneyland projesinin Ankara’da uygulanmasını sağlayacaktır.

Diğer çalışmalarının yanı sıra Ankaralı Genç İş Adamlarının liderlik vasıflarını geliştirmeyi amaçlayan ANGİAD; bu amacı doğrultusunda üyelerinin toplumda güven içerisinde yer almalarını sağlayabilecek, yerel, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, uluslararası sistemde belirgin, kalıcı bir yer edinebilmek için gerekli olan bilgi ve donanımı sağlayarak Ankaralı genç işadamlarını desteklemeyi hedeflemekte ;bu amacını sağlayacağı dostluk elini tüm genç işadamlarına uzatmaktadır. Öncelikle ANGİAD üyeleri arasında ticari işbirliğini sağlamak, bunun için gerekli zemini hazırlamak, teşvik etmek ve destek olmak, daha sonra yerel, ulusal ve uluslararası arenalarda üyelerinin marka değerini arttırmak, üyelerinin, ANGİAD’ın ve ülkemizin bayrağını en yükseklere taşımak ANGİAD’ın hedefleri arasındadır. Başarıya giden bu yolda ANGİAD, düzenli olarak her yıl marka konferanslarını organize edecek ve kendi alanında başarılı olan iş adamlarını ödüllendirecektir.

ANGİAD, Ankara’nın ve ülkemizin piyasa ekonomisinin kurumsal ve hukuksal altyapısının oluşmasını, iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyetlerini sürdürebilir olmasını ve Türkiye’de liberal ekonomi kurallarının yerleşmesini hedeflemektedir.Her bir başkanın bir defalığına başkan seçilmesiyle ANGİAD Türkiye’de demokrasinin beşiği konumundadır. Bunun yanı sıra; ülkenin, çevrenin, insan ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını ve rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları desteklemeyi amaç edinmiştir.

ANGİAD, kurumsal olarak hiçbir siyasi amaç doğrultusunda çalışmamaktadır. Üyelerimiz bireysel olarak farklı siyasi görüşleri taşıyabilirler ;ancak ANGİAD içerisinde hiçbir siyasi partiye üye, destek ya da taraf gibi hareket edemezler. Yerel ve genel seçimlerde, seçim sürecine kadar taraflarını bireysel olarak belli edip, çalışabilirler. Bu anlamda ANGİAD; seçilmiş ve atanmış kişi ve kurumlarla çalışarak tam bir işbirliği içerisinde hareket ederek partiler üstü konumunu her zaman korumayı ve gerek kendi içinde gerekse dışarıda tam bir demokrasi anlayışı içerisinde çalışmayı amaç edinmiştir.

Ankara ve ülkemizle ilgili, ulusal ve uluslararası alanlarda güncel ve süregelen konulardaki görüş ve önerilerini, kendi organizasyonunun yanı sıra kamuoyu tarafından da tartışarak, çeşitli araştırmalar yaparak yola çıkan ANGİAD bu amacı doğrultusunda; yurt içinde ve yurt dışında gerek ulusal gerekse uluslararası konular ile ilgili çalışmalar, konferanslar, paneller, stratejik konular ile ilgili araştırmalar ve raporlar hazırlamayı kendine görev edinmiştir. Yaptığı çalışmalarda gücünü gençliğinden ve birlikteliğinden alan ANGİAD düzenlediği toplantılarla yayınladığı bülten, kitap ve dergilerle çeşitli radyo ve televizyon programlarıyla çalışmalarını üyelerine ve kamuoyuna duyurmayı amaçlamaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, varoluşu ve tanımı gereği bir sivil toplum kuruluşu olarak ANGİAD’ın; ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel yapıda yaratmak istediği etki ve hedeflediği değişimlerle birlikte korunmasını istediği ilkeler aşağıdaki gibidir :

1- Ankara’yı ve Türkiye’yi seven ANGİAD üyeleri, Ankara ve bunun paralelinde Türkiye için faydalı olmayı amaç edinmişlerdir.

2- Bu amaç çerçevesinde; demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olunması, kültürel değerlerimiz korunarak, evrensellik ile bağdaştırılması, hukukun üstünlüğüne uyumun tam bir inançla devam ettirilmesi,

3- Bu süreç içerisinde demokrasinin hiç aksatılmadan uygulanması, demokrasinin AB normlarında ülkeye yerleşmesine öncü olunması, ahlaki ve manevi değerlerin ön planda tutulması ,Türkiye’de toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olunması,

4- Güzel ülkemizde yaşayan bütün insanların, özellikle siyasilerimizin, demokrasinin unsurları olan bütün sivil toplum örgütlerinin, anayasal kuruluşlarımızın tümünün ve medyamızın tüm unsurlarının “barış, sevgi, hoşgörü, toplumsal uzlaşma” ilkelerine dayalı olarak bir konsensusun sağlanmasına katkıda bulunması, bu işi görev telakki etmesi, herkesin önce kendi elini uzatarak yardımcı olması,

5- Serbest piyasa ekonomisinin hakkaniyet kurallarına uygun olarak işlemesi ve devamı, dinamik işadamlarının özel sektör gücünü yeni yatırımlarla yükselterek, halka açılmayı da prensip kabul ederek, sınai mülkiyetin tabana yayılmasına hizmet etmeye devam edilmesi ve böylece gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olunması,

6- Ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaların desteklenmesi,

7- İş adamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirilmesi, iş adamlarının vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu arttırmak suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunulması,

8- Ekonomik kalkınmanın temel taşı olan sanayinin gelişmesi için gerekli profesyonel bilgi alıverişini yaygınlaştırılması ve bu konudaki çalışmalara teşvik edilmesi, küçük ve orta boylu işletmelerin( kobi ) genel sorunlarını belirleyerek yetkili kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirilmesi

9- Üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında, özellikle Türki Cumhuriyetleri, Avrupa ve Asya ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da yatırımlarda bulunabilmelerine olanak sağlayacak şekilde bilgi aktarımı ve iş bağlantısı kurmalarına yönelik temaslar gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması, ayrıca ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi,

10- Ankara’nın ve Türkiye’nin bütçesine göre; iş adamlarını, sivil toplum kuruluşlarını, bakanlıkları organize ederek kaynağın kontrollü ve sistematik bir şekilde kullanılmasının sağlanması, üyesi olan işadamlarının bilgi çağının başladığı bu dönemde mesleki bilgilerinin artırılması, organizasyon yapılarının kuvvetli, yöneticilerinin kaliteli ve yeterli bir konuma getirilmesinde gereken danışma ve yardımlaşmanın sağlanması, üye odaklı çalışmalarla aidiyet hissinin ve motivasyonunun sürekli yüksek kılınması, bu anlamda üyeler arasındaki dayanışmayı arttırmak ve ülkemizin hızlı bir şekilde değişen ekonomik ve toplumsal gündemini takip etmeyi kolaylaştıracak ve ANGİAD üyelerinin basiretli bir iş adamı olarak öngörülerini geliştirecek ekonomi panellerinin her ay düzenlenmesini sağlamak,

11- Ankara ve Türkiye içerisinde;kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasını sağlayacak düzenlemelerin oluşturulması, işveren ve çalışan olarak kadınların teşvik edilmesi, kadın işgücünün desteklenmesi, kadın istihdamını artırmak için kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması, kamu ihalelerinde kadın girişimcilere belirli süreyle öncelik verilmesinin ve kadın istihdamının vergi ve prim teşvikleriyle desteklenmesinin sağlanması, kadın üye sayısının arttırılarak iş kadınlarının ANGİAD’a katılımlarının ve dernek içerisinde daha aktif olmasının sağlanması, ANGİAD içerisinde özellikle yönetim kurulu ve komisyonlarda kadın üyeler açısından pozitif ayrımcılık yapılarak iş kadınlarının ANGİAD’ın yapılanmasında ve işleyişinde görev almasının sağlanması, meslek odalarında kadın birimlerinin kurulması ve odalardaki kadına yönelik veri tabanının oluşturulması, kadınlarımızın el becerilerini geliştirebilecekleri iş imkanları, kurslar, atölyeler ve kermesler açılması, özellikle kız çocuklarının okutulmasının sağlanması amacıyla diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması, bu konuda ANGİAD üyelerinin hassasiyet göstermesinin sağlanması,

12- ANGİAD’ın marka olarak tescilinin sağlanması, Ankara’da oluşan markaların teşvik edilmesi, desteklenmesi ve yeni markaların oluşumuna zemin hazırlanması , Ankara’da kendi alanında başarılı olan iş adamlarının her yıl düzenlenecek bir etkinlik ile ödüllendirilmesi, bu şekilde iş adamlarının başarılı olmalarının teşvik edilmesi, desteklenmesi

13- Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar yaparak kısa-orta-uzun vadeli projelerin geliştirilmesini sağlamak, bu çalışmalar sonucunda Ankara’nın plansız gelişmesinin önlenmesine katkıda bulunmak, ayrıca iş adamlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yatırım yapmalarının teşvik edilmesi, bu tür yatırımların organize edilmesi, bu tür yatırımlara ortaklıklar yaparak Ankara’nın, Avrupa Başkentleri arasında hak ettiği konuma gelmesinin sağlanması

14- Ankara’nın ve ilçelerinin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasını ve tanıtımının sağlanması, Ankara’nın en önemli varlığı olan tarihsel ve doğal değerleri, nesillerdir burada yaşayan insanların yaratmış olduğu kültürün korunması ve zenginleştirilerek gelecek nesillere aktarılması, Ankara Kalesi başta olmak üzere tarihi değerlerin korunup, sahip çıkılması, restorasyon çalışmalarının yapılması, bu çevrelerde restaurant, otel yapılarak konaklama sağlanması gibi yeni hizmet alanlarının geliştirilmesiyle turizm gelirlerinin artırılması, Ankara’nın doğal kaynaklarının korunması, ağaçlandırılması, turistik değerleri olan yerlerinin turizme açılmasının sağlanması, turizm bölgelerine yönelik projeler için işadamlarının teşvik edilmesi, Ankara’nın sorunlarının irdelenerek kalıcı çözümler üretilmesine katkıda bulunulması, Ankara’da yaşayan insanların refahını arttırmak ve onlara çağdaş , huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak için çeşitli projeler oluşturulması, bu güne kadar memur, öğrenci ve emekli kenti olarak bilinen Ankara’nın değişen yüzünü basın-yayın organlarını kullanarak gösterilmesi, Cumhuriyetimizin Başkenti olan Ankara’nın aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik başkenti yapılmasına çalışılması

15- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda üniversiteler, okullar, araştırma kurumları ve iş çevreleri arasında yeniliğe yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi, eğitimin desteklenmesi, eğitim ile iş dünyası arasında bağlantı kurulması, kooperatifler ve diğer yeni iş sahalarıyla gençlerin ve kadınların ekonomiye bütünüyle entegre olmalarının sağlanması, başarılı ve fakir öğrencilere burs verilmesi, sokak çocuklarına eğitim ve iş imkanlarının sağlanması , ülkemizin en büyük sermayesi olan gençlerin Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasında daha fazla aktif rol almalarının sağlanması,

16- Çevre bilinci ve korumacılığı olgusunu topluma, işletmelere ve bireylere aşılamak amacına yönelik faaliyetlerde bulunulması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi ve enerji tasarrufunun sağlanması, doğal afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapılması, afet yönetim planı oluşturulması, çevre korunmasına yönelik projelerin desteklenmesi,

17- Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda, dernek olarak kurumsal işbirliği anlaşmaları yaparak, üyelerin almakta oldukları ürünleri daha uygun şartlarda almalarının sağlanması,