Hakkımızda > Kurumsal

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Oluşumu

ANGİAD’ın, 49 yaş altındaki bütün üyeleri Genel Kurulun doğal üyesidir ve Genel Kurulda üyelik aidat borçları yok ise oy kullanabilir.

Temel Görevleri

Genel Kurul, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri seçilecek Divan gözetiminde aşağıdaki esaslara göre yapar.

Toplantı Faaliyetleri

Genel Kurul her yıl, ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile onur üyeleri toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

Toplantı Çağrı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Genel Kurulda, yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantıya girerler. Genel Sekreterce, imzalar sayılır ve yeter sayının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayının sağlanması halinde toplantıya başlanır. Genel Kurul, Dernek Başkanı tarafından yapılacak bir konuşmayla açılır. Üyeler arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki katip üye seçilerek, Divan Başkanlığı oluşturulur. Genel Kurulun yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler, genel kurul tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Yetki ve Sorumlulukları

Dernekte en yüksek seviyede yetki ve karar bağlayıcı en yetkili kurul olup, genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular aşağıdaki gibidir

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, şubeler açılmasına karar verilmesi, federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin fesih edilmesi,

Nitelik Kriterleri

ANGİAD ‘ın, 49 yaş altındaki bütün üyeleri Genel Kurulun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu Görev Yetki ve Sorumluluk Tanımı

Oluşumu

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Genel Kurulca dernek asli üyeleri arasından seçilecek 11 asil ve 11 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle, 1 Başkan, 4 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Saymanla, komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Derneği Başkan temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az üç defa Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Yönetim Kurulu; ilk toplantısında belirleyeceği bir günde, her zaman aynı gün toplanacaktır. Oy çokluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.

Yönetim kurulu üyeliği en fazla 2 dönem yapılır.2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan üye, 3. Dönemde sadece başkan adayı olabilir. Amaç; diğer üyelere fırsat verilmesi ve geniş tabanlı katılımın sağlanmasıdır.

Temel Görevleri

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri Yönetim Kurulu Başkanı gözetiminde yapmak ve dernek faaliyetlerini yürütmek.

Yetki ve Sorumlulukları

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 • Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak,
 • Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek, Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.
 • Gerek gördüğü konularda Yüksek İstişare Kurulunu toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Kendi faaliyet alanı ile ilgili konularda yapılacak organizasyonlar için sponsorlar bulmak,
 • Yönetim Kurulu faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili tüm komisyonlardan ve özellikle Hukuk Komisyonundan görüş alınarak hareket edilmesi tavsiye edilir,

Nitelik Kriterleri

 • 18 ile 42 yaş aralığında olmak. 42 ile 49 yaş grubunun ise tecrübelerinden faydalanmak için Yüksek İstişare Kurulunda ve 49 yaş üzerindeki üyelerin de derneğin onur üyesi olarak aktif görevlere devam etmesi beklenir.
 • En az bir yabancı dil bilmesi tavsiye edilir.
 • Daha önce dernek komisyonlarında görev almış olmaları tercih edilir.