Organizasyon Politikası

GAYESİ

ANGİAD organizasyon politikası gereği; dernek tüzüğü, mevzuat ve Yönetim Kurulunca tespit olunan prensip ve prosedürlerin  bütün kuruluşça uygulanması esastır.

ORGANİZASYON SİSTEMİ

Bütün üye ve görevliler bu esasların içerik ve amacına uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.

 • Organların en üst kademesinden en alt kademesine kadar yetki sınırları açıkça belirtilmelidir.
 • Her organdaki yetkililerin görev ve sorumlulukları yazılı olarak tespit edilmelidir.
 • Sorumluluklar tekabül ettikleri yetkilerle uygun bulunmalıdır.
 • Sorumlular, dağıttıkları yetkilerin sorumluluğunu muhafaza etmelidir.
 • Yetkiler, mümkün olan en alt kademelere kadar dağıtılmalıdır.
 • Yetki kademe adedi asgari miktarda olmalıdır.
 • İcra fonksiyonları ile istişari fonksiyonlar birbirinden ayılmalı ve istişari fonksiyonlara yeteri kadar önem verilmelidir.
 • Organizasyon değişen şartlara uyabilecek esnekliği haiz bulunmalıdır.
 • Organizasyon mümkün olabildiğince basit olmalıdır.

GÖREV DAĞITIMI

Bir görev verilirken özellikleri, ilişkileri, başarı ölçüleri açıkça tespit edilmeli ve aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Üyelere gelecekte daha üstün başarılar elde edebilmeleri için gelişme imkanları verilmelidir.
 • İşleri başarma süratinin arttırılması sağlanmalıdır. Üst kademelerin planlama ve yönetim konularıyla daha fazla meşgul olabilmeleri temin edilmelidir.

YÖNETİMDE İRTİBAT KANALLARI

Görevler; en üst yöneticiden en alt kademelere kadar hiyerarşik sıra dahilinde uygulanmalı, faaliyet ve neticeleri hakkındaki bilgiler ise bir rapor sistemi içinde en alt kademeden en üst yetkiliye kadar ulaştırılmalıdır.

Organizasyon esasları dahilinde,  üye ve komisyonların  diğer bir üye ve komisyonlarla  müştereken bir işi halli veya irtibat ihtiyacı olduğu taktirde doğrudan doğruya temas etmesi doğaldır. Eğer durumdan Yönetim Kurulunun da haberdar edilmesi gerekiyorsa bu hususa da dikkat edilir. Fakat bu ilişkiler hiç bir zaman emir verme şeklinde düşünülmemeli ve hiyerarşi bozulmamalıdır.

SORUMLULUK ANLAYIŞI VE KONTROL ESASLARI

Üyelerin,komisyonların ve Yönetim Kurulu’nun görevlerini yapmamalarından, eksik veya yanlış yapmalarından, hata ve ihmallerinden, kasten aykırı hareketlerinden sorumlu  tutulmasının esas olduğu ve bu sorumluluğun mutlaka belirtileceği  fikri kendilerine anlatılmalı ve dolayısıyla sorumlu duruma düşmeleri önlenmelidir.

Takdir veya sorumluluk tayini sırasında açıklığın sağlanması için başarı ölçüleri tespit edilmelidir.

Kontrolde, hataları önleyici ve yapıcı bir sistem tatbik edilmeli, sorumluluğu gerektiren hallerin tespitinde azami hassasiyet gösterilmeli ve bu hususları esas alan bir politika uygulanmalıdır.

DERNEK ORGANLARININ  GENEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Organlar ; yürürlükteki kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve verilen görevler çerçevesinde yönetimi altındaki  işlerinin planlanmasından ve bu işlerin en iyi bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Organlar;  yürürlükteki, kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak aşağıdaki genel görev ve sorumlulukları  uygular.

Organlar; işin en iyi şekilde yapılabilmeleri için hizmet planlaması yapar ve hizmetleri bu plan içerisinde düzenler.

Bunu teminen;

 • Yönetimi altındaki faaliyetlere ait plan ve programlar hazırlayarak ilgililere teklif eder.  Onaylanan plan ve programları uygular.
 • İşleri zamanında planlayarak açık, kolay ve anlaşır terimlerle ve kesin ifadelerle gerekli açıklamayı  yapmak suretiyle görevlilere bildirir  ve işin  yerine getirilmesini sağlar.
 • İşlerin daha iyi bir şekilde yürütülmesi usullerini arar ve mevcut usulleri geliştirir.
 • Organlar, komisyonlardan ve üyelerden gelen her türlü önerileri dinler ve  yararlı  olanların uygulama imkanları arar.
 • İş verimini artırmayı sağlayacak şekilde iyi bir haberleşme sistemi kurar.
 • Birim işleri ile ilgili kayıtların tutulması, belgelerin tanzimi, yazışmaların tertip ve kanuni süreler içinde muhafaza edilmesini mevzuat ve usullere göre yönetir.

GÖZETİM

Yönetim Kurulu, yönetimi altındaki komisyonları denetler ve faaliyetini gözetir.

Bunu teminen;

 • Yapılacak işler hakkında tereddüde yer vermeyecek bir şekilde komisyonları yönlendirir, işlerin yapılmasına iştirak eder, gerektiğinde yardım ve tavsiyelerde bulunur.
 • İşlerin en az masrafla, uygun kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesi içinde usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Yönetim kurulu ve diğer organlar, işbirliği ve koordinasyon unsurlarını temin etmek suretiyle, yönetimi altındaki faaliyetlerin en iyi şekilde ve süratle yapılmasını sağlar.

Bunu teminen;

 • Yönetimi altındaki bütün faaliyetleri koordine eder.
 • Teknik ve ihtisasa yararlı önerilerin, yönetimi altındaki faaliyetlere uygulanmasını sağlar.

HİZMETTE VERİMİN SAĞLANMASI

Yönetim kurulu ve diğer organlar; görevini verimli bir şekilde ve en kısa  zamanda yapabilmek için usul ve metotları tespit eder, mevcutları geliştirir, yeni teknolojik gelişmeleri izler, uygulanmasını sağlar, gerekli teşebbüs ve tekliflerde bulunur.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Yönetim Kurulu, yönetimi altındaki faaliyetler ve neticeleri hakkında ilgili organlara gerekli bilgiyi verir ve sorunları duyurur.

ORGANLAR EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için yapacağı görev ve yetkilendirme ile kurumsal kimliğe uygun eğitimlerle organların gelişmesini sağlar.

Bunu teminen;

 • Organlara uygun nitelikte üye ve personelin seçilmesinde yardımcı olur.
 • Üye ve personelin işbaşında yetiştirilmesini ve oryantasyonu sağlamak üzere faaliyetlerin önemini, yapılış tarzlarını, diğer faaliyetlerle ilişkilerini anlatan eğitimlerle destekler.
 • Dernek eğitim programları yanında, temel ve ihtisas eğitim programları hazırlanarak üye ve personelin yalnız bir iş dalında değil çeşitli dallarda da eğitilmesini sağlar.
 • Dernek bünyesindeki üye ve personelin kendilerine verilen işleri inisiyatifle yürütmelerine imkan verir.  Mutat olarak iş neticelerini tetkik, icabında tashih etmek suretiyle hatasız iş yapmasını temin eder.
 • Dernek bünyesindeki üye ve personelin tekliflerini yapıcı bir tutumla karşılamak suretiyle yaratıcı bir gayretin doğmasını teşvik eder.
 • Dernek bünyesindeki üye ve personel ile yakından ilgilenerek mesleki ve sosyal sorunlarının çözümünde onlara yardımcı olur.
 • Dernek bünyesindeki üye ve personelin gerekli nitelikleri kazanması, lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla geliştirilmesine önem verir.

DİSİPLİN

Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerinde disiplin tesis eder ve idamesini sağlar, üye ve  personelin  dernek çatısı altındaki davranışlarına ilişkin Tüzük ve Yönetim Kurulunca tespit edilen usul ve esasların uygulanmasını temin eder.Üye ve personel arasında çalışma ahengini sağlar ve devam ettirir. Anlaşmazlıkları zamanında ve acilen çözümler.

LİDERLİK

Yönetim Kurulu, sevk ve idare prensiplerini en iyi şekilde uygular, üye ve personele örnek olur. Yönetimi altındaki personeli işine bağlamak ve verimi artırmak için tam bir anlaşma ve işbirliği içinde ahenkle çalışmalarını temin eder.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Yönetim Kurulu, sorumluluğunda bulunan bina, cihaz ve teçhizatın yangından korunması ile emniyetsiz çalışma koşullarına karşı bütün tedbirlerin alınmasını sağlar.

Bu maksatla;

- Yangına sebep olabilecek artıkları bulundurmamak ve yanıcı maddelerin kullanılması gerektiğinde gerekli yangın önleme tedbirlerini alır veya aldırır,

- Biriminde bulunan yangından korunma cihazlarının daima çalışır ve kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlar,

- Yangın vukuunda ilk müdahalede bulunacak personelin eğitimini sağlar,

 

SORUMLULUKLARI

"Dernek Organları Görev, Yetki ve Sorumlulukları”  alanına giren hizmetleri; yürürlükteki kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, talimatlara v.b. mevzuata uygun olarak, yeterli düzeyde ve zamanda yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan, ihmal ve ilgisizliklerinden sorumludur.

BÜTÜN KOMİSYONLAR İÇİN İSTENİLEN NİTELİK KRİTERLERİ

 • Dernek organlarında görev almış, derneği benimsemiş, dernek toplantılarına, icraatlarına katılmış, imkanları dahilinde sorunlara çözümler üretmiş olmak.
 • ANGİAD üyeliğine girdiği ilk günden itibaren,üstlenmiş olduğu görevleri ve makam temsilini layığı ile  yapmış olmak,
 • Bu görev için gönlünü ve vaktini  vermiş olmak,
 • Kendi sektöründe, temsil ettiği firmanın marka değeri yüksek ve lider olması,
 • Kendi sektörü ile ilgili konulara, kanun ve mevzuata hakim olmak, sektörün sorunlarını gündeme getirebilmek,
 • Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, dışa dönük, girişken, kendini ve bağlı çalışanları yönlendirebilen, üretken, kendini, ilişkilerini, yaptığı işleri geliştirebilen, hedefleri olup ve takım çalışmasına yatkın olmak.
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Dernek politikasına uygun davranışlarda bulunmak.
 • Dernek içerisinde bütün organlarla uyum ve ahenk içerisinde çalışmak.
 • Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Ayda bir dernek merkezinde veya kiralanacak bir toplantı merkezinde üyeleriyle toplantı yapmak,
 • Dernek gelirinden aldığı pay oranında faaliyetlerinde bütçe kullanmak,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken, bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli çalışması ve ilgili tüm komisyonlardan, özellikle Hukuk Komisyonundan görüş alarak hareket edilmesi tavsiye edilir.
 • Yapacağı faaliyetler için üyelerden veya dışarıdan sponsorluklar bulmak.
 • Bölümleri ile ilgili kayıtları tutmak ve kanuni süreleri içerisinde muhafaza etmek.
 • Gizlilik koşulu varsa, bu tanım içinde kayıtlara ulaşabilecek kişilerle kısıtlı olacak şekilde kayıtları başkalarının erişimine açmak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için üstüne düşen görevleri yerine getirmek.

BÜTÜN ORGANLAR İÇİN İSTENİLEN YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Dernek politikasına uygun davranışlarda bulunmak.
 • Dernek içerisinde bütün organlarla uyum ve ahenk içerisinde çalışmak.
 • Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Ayda bir dernek merkezinde veya kiralanacak bir toplantı merkezinde üyeleriyle toplantı yapmak,
 • Dernek gelirinden aldığı pay oranında faaliyetlerinde bütçe kullanmak,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken, bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli çalışması ve ilgili tüm komisyonlardan, özellikle Hukuk Komisyonundan görüş alarak hareket edilmesi tavsiye edilir.
 • Yapacağı faaliyetler için üyelerden veya dışarıdan sponsorluklar bulmak.
 • Bölümleri ile ilgili kayıtları tutmak ve kanuni süreleri içerisinde muhafaza etmek.
 • Gizlilik koşulu varsa, bu tanım içinde kayıtlara ulaşabilecek kişilerle kısıtlı olacak şekilde kayıtları başkalarının erişimine açmak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için üstüne düşen görevleri yerine getirmek.