Görev, Yetki ve Sorumluluklar

GENEL KURUL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK  TANIMI

 1. OLUŞUMU

 ANGİAD’ın, 49 yaş altındaki bütün  üyeleri Genel Kurulun doğal üyesidir ve Genel Kurulda üyelik aidat borçları yok ise oy kullanabilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Genel Kurul, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri seçilecek Divan gözetiminde aşağıdaki esaslara göre yapar.

 • Toplantı Faaliyetleri

Genel Kurul her yıl, ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile onur üyeleri toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

 • Toplantı Çağrı usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Genel Kurulda, yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 • Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa  ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 • Toplantı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantıya girerler. Genel Sekreterce, imzalar sayılır ve yeter sayının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayının sağlanması halinde toplantıya başlanır. Genel Kurul, Dernek Başkanı tarafından yapılacak bir konuşmayla açılır. Üyeler arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki katip üye seçilerek, Divan Başkanlığı oluşturulur. Genel Kurulun yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler, genel kurul tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 1.             YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Dernekte en yüksek seviyede yetki ve karar bağlayıcı en yetkili kurul olup, genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular aşağıdaki  gibidir

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, şubeler açılmasına karar verilmesi, federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 1.             NİTELİK KRİTERLERİ
 • ANGİAD ‘ın, 49 yaş altındaki bütün üyeleri Genel Kurulun doğal üyesidir.

YÖNETİM KURULU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. OLUŞUMU

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Genel Kurulca dernek asli üyeleri arasından seçilecek 11 asil ve 11 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle, 1 Başkan, 4 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Saymanla, komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Derneği Başkan temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az üç defa Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Yönetim Kurulu; ilk toplantısında belirleyeceği bir günde, her zaman  aynı gün toplanacaktır.  Oy çokluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.

Yönetim kurulu üyeliği en fazla 2 dönem yapılır.2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan üye, 3. Dönemde sadece başkan adayı olabilir. Amaç; diğer üyelere fırsat verilmesi ve geniş tabanlı katılımın sağlanmasıdır.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri Yönetim Kurulu Başkanı gözetiminde yapmak ve dernek faaliyetlerini yürütmek. 

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 • Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak,
 • Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek, Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.
 • Gerek gördüğü konularda Yüksek İstişare Kurulunu toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Kendi faaliyet alanı ile ilgili konularda yapılacak organizasyonlar için  sponsorlar bulmak,
 • Yönetim Kurulu faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili tüm komisyonlardan ve özellikle Hukuk Komisyonundan görüş alınarak hareket edilmesi tavsiye edilir,
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ
 • 18 ile 42 yaş aralığında olmak. 42 ile 49 yaş grubunun ise tecrübelerinden faydalanmak için Yüksek İstişare Kurulunda ve  49 yaş üzerindeki üyelerin de  derneğin onur üyesi olarak aktif görevlere devam etmesi beklenir.
 • En az bir yabancı dil bilmesi tavsiye edilir.
 • Daha önce dernek komisyonlarında görev almış olmaları tercih edilir.

DENETLEME KURULU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK  TANIMI

 1. OLUŞUMU

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Genel Kurulca dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşur.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri Denetleme Kurulu Başkanı gözetiminde yapar.

 1.       YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Her üç ayda bir denetleme görevini yapmak.
 • Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak.
 • Gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ

Denetleme Kurulu için seçilecek üyelerin taşıması gereken nitelik kriterleri aşağıdaki gibidir;

 • Derneğe en az 3 yıllık üye olmak.
 • Dernek organlarında görev almış, derneği benimsemiş, dernek  toplantılarına, icraatlarına katılmış, imkanları dahilinde sorunlara çözümler üretmiş  olmak.
 • ANGİAD üyeliğine girdiği ilk günden itibaren, üstlenmiş olduğu görevleri ve makam temsilini layıkı ile yapmış olmak,
 • Kendi sektöründe, temsil ettiği firmanın marka değeri yüksek ve lider olması,
 • Kendi sektörü ile ilgili konulara, kanun ve mevzuatlara hakim olmak, sektörün sorunlarını gündeme getirebilmek,
 • Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, kendini ve bağlı çalışanları yönlendirebilen, üretken, kendini, ilişkilerini, yaptığı işleri geliştirebilen, hedefleri olan özelliklere sahip olmak ve takım çalışmasına yatkın olmak.

HAYSİYET KURULU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. OLUŞUMU

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Genel Kurulca dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşur.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Disiplin Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri Disiplin Kurulu Başkanı gözetiminde yapar.

 1.       YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Kurul, Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün üyelik eylemleri bulunan üyelerin durumlarının incelenmesi için kendisinden istenen görüşü üyeyi de Kurula davet ederek incelemek.
 • Görüşünü raporla Yönetim Kuruluna sunmak. (Kararları tavsiye niteliğindedir.)
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ

Disiplin Kurulu için seçilecek üyelerin taşıması gereken nitelik kriterleri aşağıdaki gibidir;

 • Derneğe en az 3 yıllık üye olmak.

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK  TANIMI

 1. OLUŞUMU

 ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre; Türk bilim ve iş dünyasında, geniş bilgi ve tecrübe ile destek veren dernek asli üyeliği üzerinden yedi yılı geçmiş, dernek çalışmalarında disiplin kurulu, denetleme kurulu başkanlıkları yapmış, yönetim kurulunda genel sekreterlik, saymanlık, başkan yardımcılığı yapmış asli ve onur üyeleri arasından, Genel Kurulca iki yıl için 19 kişiden  oluşacak şekilde seçilir. Süresi sona eren kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Asli veya onur üyeliği devam eden kurucu üyeler ile geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişiler yüksek istişare kurulunun tabi üyesidir.

Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan, yasal kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenecek 6 kişi de, görüş teatisinde bulunmak üzere, kurul başkanlığınca, devamlı ve geçici olarak, davet edilebilirler. Bu kişiler, Genel Kurulda belirlenir; ancak genel kurulun oylamasınakatılamazlar. 

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yapacağı ilk toplantısında, kendine bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter seçmek. Kurul yılda en az dört defa Kurul Başkanının daveti ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak, konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar.Kurul kararları istişare nitelikte olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz.             C. YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 • Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek, uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.
 • Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
 • Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkenlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.
 • Derneğin genel kabul görmüş, temayüllerine uygun yazılı olmayan gelenek ve kurallarını içeren bir dernek iç tüzüğünü hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

 D.NİTELİK KRİTERLERİ

Denetleme Kurulu için seçilecek üyelerin taşıması gereken nitelik kriterleri aşağıdaki gibidir;

 • Derneğe en az 7 yıllık üye olmak.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATANMASI

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre yönetim kurulu üyeleri  arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Tüzük esaslarına göre, Yönetim Kurulu’nca,  kendisine verilen görevleri yapmak ve dernek faaliyetlerini yürütmek.

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 • Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak,
 • Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek, Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.
 • Gerek gördüğü konularda Yüksek İstişare Kurulunu toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.
 • Dernek üyelerinin komisyon toplantılarına ve derneğin tüm etkinliklerine katılımını teşvikle ilgili faaliyetleri geliştirmek.
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ
 •   Derneğe en az dört yıllık üye olmak,
 • 18 ile 42 yaş aralığında olmak. 42 ile 49 yaş grubunun ise tecrübelerinden faydalanmak için Yüksek İstişare Kurulunda ve 49 yaş üzerindeki üyelerin de derneğin onur üyesi olarak aktif görevlere devam etmesi beklenir,
 • En az bir yabancı dil bilmek,
 • Lider ruhlu olmak,

 

EKONOMİK VE DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA 

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre; Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve derneğin ekonomik ve dış ilişkilerle ilgili olan faaliyetlerini yürütmek.

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Dernekçe belirlenen esaslara uyan dış politikayı uygular ve ANGİAD’ın yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütür,
 • Mali, ekonomik ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken dış ilişki ve görüşmelerin dernek politikasına uygun olarak yürütülmesini gözetir, her ay düzenli olarak  ekonomik panellerin gerçekleştirilmesini sağlar, konuyu, katılımcıyı ve konuşmacıları belirler,
 • Üyeler arasında ikili ticari ilişkileri kurmak amacı ile ilgili komisyonlarla ve kendisine bağlı olan  Komisyonlar ile her ay düzenli olarak toplantı yapar, komisyonlardan gelen görüş, öneri ve dilekleri Yönetim Kurulu’na sunar, gereğinin yapılmasını sağlar,  kendisine bağlı olan komisyonların faaliyetlerini icra edebilmesi için sponsor bulmasına yardımcı olur,  yapılan faaliyetlerde en üst  seviyede dernek üyelerinin katılmasını sağlar,
 • Hazırlanan ve yürütülen projelerin basın yayın birimiyle koordineli tanıtımını sağlar,
 • Yurtdışından yabancı sermaye getirmek üzere çalışmalar yürütmek
 • Üyelerin yararına olacak AB Projelerini ve fonlarını Dış İlişkiler Komisyonu ve Eğitim ve Danışmanlık Komisyonu ile işbirliği yaparak tanıtmak,

 

KÜLTÜR, TURİZM VE  SANAT   FAALİYETLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK  TANIMI

 1. ATAMA

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve derneğin kültür ve turizm ile  ilgili olan faaliyetlerini yürütmek, derneğin Ankara’ nın tanıtımına yönelik başlatılan turistik, tarihsel  ve kültürel faaliyetlerini yürütmek.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI 
 • Derneğin Kültürel faaliyetleri ve turizm ile alakalı projelerini başlatmak, yürütmek,
 • Ankara ilinin ve ilçelerinin kültürel ve turistik anlamda tanıtımı için cd, dergi, broşür hazırlamak ve güncellemek,
 • Ankara’nın kültürel ve turistik değerlerine sahip çıkmak,
 • Tiyatro, konser, geleneksel festivaller gibi aktivitelerin koordinasyonu sağlamak,
 • Ankara Kalesi başta olmak üzere  tarihi değerlerin korunup, sahip çıkılması, restorasyon çalışmalarının yapılması, bu çevrelerde restaurant, otel yapılarak konaklama sağlanması gibi yeni hizmet alanlarının geliştirilmesi için projeler üretmek ve yürütülmesini sağlamak,
 • Başlatılan projelerin finansal desteklerinin sağlanması için gereken alt yapı çalışmalarını başlatmak ve ilgili kurum ve mercilerle iletişim kurmak,
 • Başlatılan ve hazırlanan projelerin basın yayın birimiyle koordineli tanıtımını sağlamak,
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri ve yetkileri kullanmak,

 

SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU  BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK  TANIMI

 1. ATAMA

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini geçekleştirmek,

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Derneğin sosyal faaliyetlerini içeren projelerini başlatmak, yürütmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyerek, dernek üyelerinin birbiri ile kaynaşmasını sağlamak,
 • Yardım dernekleri vb kurumlarla işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projelerini ANGİAD adına koordine etmek,
 • Ayda bir düzenli olarak kokteyller düzenlemeyi koordine etmek,
 • Futbol, bowling, paintboll gibi turnuvalar düzenleyerek üyelerin sportif faaliyetlerde bulunmasını sağlamak,
 • Başlatılan projelerin finansal desteklerinin sağlanması için gereken alt yapı çalışmalarını başlatmak ve ilgili kurum ve mercilerle iletişim kurmak,
 • Başlatılan ve hazırlanan projelerin basın yayın birimiyle koordineli tanıtımını sağlamak,
 • Dernek üyelerinin komisyon toplantılarına ve derneğin tüm etkinliklerine katılımını teşvikle ilgili faaliyetleri geliştirmek,

 

BASIN YAYINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu’nun  kendisine verdiği  görevleri yapmak ve derneğin medya organları, basın yayın kuruluşları vb kurumlarla ilgili olan faaliyetlerini yürütmek.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Derneği tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlamak,
 • Genç Ankara dergisinin çıkarılmasını koordine etmek,
 • ANGİAD ile gündem konulu radyo programlarını koordine etmek,
 • Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlamak,
 • Medyaya verilecek görsel ve yazılı basın özetlerini hazırlamak,
 • Düzenlenen önemli etkinlik kayıtlarının üyelere dağıtımını koordine etmek,
 • ANGİAD basın arşivi oluşturmak,
 • Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını incelemek,
 • Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Dernek ve üyelerinin tanıtımına yönelik cd, broşür vb. çalışmaların yapılmasını koordine etmek
 • Dernek üyeleri adına iş almanakları hazırlanmasını koordine etmek,

 

GENEL SEKRETER GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA 

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanan kişidir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre; Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapma ve derneğin idaresel faaliyetlerini yönetmek.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLAR
 • Dernek içi çalışmalar için gerekli düzenleme ve görev bölümünü yapar,
 • Dernek organlarının ve oluşturulan tüm komisyonların sekreterlik işlerini takip eder. Organlar arası ve komisyonlar arası koordinasyonu sağlar,
 • Dernek üyeleri arasındaki ilişkileri ve halkla ilişkileri düzenler, derneğin basın sözcülüğünü yapar,
 • Derneğin bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin başarı ile yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar,
 • Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile ülke içi ve dışı temas ve toplantılara katılır,
 • Dernek içi bilgi iletimini ve enformasyon hizmetleri ile bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlar,
 • Dernek adına yapılan iç ve dış tüm yazışma işlemlerini hazırlamak, onaya sunmak ve takip etmek,
 • Dernek çalışanlarının maaş yönetimini sağlamak,
 • Derneğin performansını arttırıcı iletişim teknolojilerini uygulamak için   projeler geliştirmek,
 • Gelişen bilgi teknolojileri sayesinde Yönetim Kurulu ve tüm komisyonların başvuracağı merkezi bilgi veritabanını yönetmek,
 • Kağıtsız ofis uygulamasına geçmek,
 • Üyeler arası ticari ilişkilerin elektronik ortama taşınması,
 • Üye iletişimini web portalı ile sağlamak,
 • MRM ( Üye İlişkileri Yönetimi ) yazılımını geliştirmek,  

 

PARLEMENTOYLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yapmak ve derneğin parlamento ile alakalı faaliyetlerini yürütmek.

 • Yönetim Kurulu, komisyonlar ve parlamento arasında iletilmesi gereken evrakların verilmesi ve alınmasını sağlamak,
 • Parlamento ile ilgili toplantıların ayarlanması, bakan ziyaretleri için randevular almak,
 • ANGİAD’ ın aktivitelerine bakanların katılımını sağlamak,
 • ANGİAD’ ın görüşlerini parlamentoya bildirmek,
 • Üyelerin parlamentoyla ilişkilerini kurmak,

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yapmak ve derneğin elçilikler ile alakalı faaliyetlerini yürütmek.

 • ANGİAD’ın yaptığı organizasyonlara büyükelçilerin ve ticari ataşelerin katılımını sağlamak,
 • Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu ile olan ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesini sağlamak,
 • Üyelerimizin uluslararası sivil toplum örgütleriyle olan bağlantılarının yürütülmesini sağlamak,
 • Ülkelerin Ticari Ataşelikleri ile temasa geçip, üyelerin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak
 • Elçilik resepsiyonlarına, davetlerine katılacakların listesini oluşturmak,
 • Yurtdışına gidecek üyelerimizin vize işlemleri ile ilgilenmek,
 • Bölgenin ve ülkenin dış dünyaya tanıtımı için etkin lobi faaliyetlerini sürdürmek,
 • Eşdeğer oda ve derneklerle işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek,
 • Yurtdışı bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapılması, iş organizasyonlarının geliştirilmesi,
 • AB entegrasyon sürecinde dernek adına ABİGEM gibi kurumlarla çalışmalar yapmak ve projeler üretmek,

 

KURUMSAL KİMLİKTEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

A-ATAMA

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

B-TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu’nun  kendisine verdiği görevleri yapmak ve kurumsal kimlik  ile alakalı faaliyetlerini yürütmek.

C-YETKİ VE SORUMLUKLARI

 • ANGİAD’ ın marka değerini yükseltmek ve marka patentini almak
 • ANGİAD’ ın bulunduğu her yerde, ANGİAD bayrağının layık olduğu en iyi yere ulaşmasını sağlamak,
 • ANGİAD’ ın sponsor olduğu aktivitelerde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak,
 • ANGİAD’ ın logo ve tanıtım işleriyle ilgilenmek.
 • KALDER, TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ) ve benzer kişisel  ve kurumsal gelişimi hedefleyen derneklerle ortak çalışmalar yapmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurulabilmesi için hazırlanan planları, kalite kayıtlarını incelemek, önerilerde bulunmak, uygulamak, gerekli gördüğü durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması kararını vermek ve takip etmek, varsa kaynak ihtiyaçlarını Yönetime bildirmek.
 • Kalite Yönetim Sistemini planlamak, hazırlanan dokümanların kalite yönetim sistemine uygunluğunu sağlamak ve tüm orijinal dokümanları muhafaza etmek.
 • Dış Kaynaklı Dokümanların kullanıcılara iletilmesini ve güncelliklerin takip etmek.
 • Dokümanların dağıtımını kontrol etmek, revizyon durumlarını takip ederek, revizyon taleplerini değerlendirmek.
 • Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini gözden geçirmesi toplantısından önce Performans Değerlendirme Raporu hazırlamak ve Yönetime sunmak.
 • Yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini gözden geçirmesi toplantılarının zamanında yapılmasını sağlamak, toplantı gündemini belirlemek, alınan kararların takibini yapmak ve Yönetime rapor etmek.
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara (belgelendirme firması, üyeler, tedarikçiler)  temsil etmek.
 • Kalite Yönetim Sistemini işlerliğini izlemek ve denetlemek, sistemin sürekliliğini sağlamak.
 • İç tetkikleri planlamak, dokümanlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi esnasında dernek çalışanlara rehberlik etmek ve kayıtlarını muhafaza etmek.
 • Dernek faaliyetlerinde ve kalite sisteminde olası muhtemel zayıf noktaları tespit etmek.  Bu zayıf noktaların raporlarını yönetimin gözden geçirme toplantılarında Yönetime sunmak,
 • Tüm çalışmalarını Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun yürütmek.

 

ÜYELERİN KURUMSAL PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEKLE SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

Yönetim Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve derneğin üyelerinin kurumsal problemlerini çözümlemek.

 • Üyelerin günlük talep ve önerilerini almak,
 • Üyelerin kurumsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
 • Üyelerimizin; çeşitli kurum ve kuruluşlar ve özel sektörde temasa geçmek istedikleri kişilere  ulaşmalarında yardımcı olmak, durumu takip etmek ve randevular almak,
 • Üyelerin şikayetleri ile ilgili olarak durum değerlendirmesi yapmak, şikayetlerin giderilmesini sağlamak.
 • Mevcut veya yeni üyelerden gelebilecek öneri ve şikayetleri almak, kurum içinde ilgili birimlere aktarmak, yerine getirilmesini sağlamak ve geri bildirimini yapmak.

 

SAYMAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 KURULUŞU

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapma ve derneğin idaresel faaliyetlerini yönetmek.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Bütçe hazırlanmasını koordine etmek ve genel kurulda sunmak,
 • Organların satın alma ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Dernek gelirlerini toplamak, Yönetim Kurulunun planlamış olduğu bütçe planına göre harcamaların yapılmasını sağlamak,
 • Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar dahilinde taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı, kiralanması ve hizmet alımını sağlamak
 • Alınan tekliflerin fiyat, ödeme şekli ve kalite değerlendirmesini Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği Yetki dahilinde tedarikçilerden satın alma işlemini yönetimden onay almak kaydıyla gerçekleştirmek.
 • Satın alması yapılması istenilen malzemeler ile ilgili satın alma şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Satın alınan malzemelerin fatura ve irsaliyelerini kontrol etmek.
 • Alınan malın talep edilen organa ulaşıp ulaşmadığını takip etmek.
 • Alınan malın faturası geldiği zaman fiyatını kontrol etmek ve faturayı onaylamak.
 • Bekleyen siparişlerin takibi yapmak,
 • Derneğin mali kaynaklarının etkin kullanımı için önerilerde bulunmak,
 • Derneğin mali işlerinin ve finansal durumunun izlenmesi ve Yönetime gerekli bilgilendirmenin yapılması,
 • Vergi Daireleri ve diğer kurumlar nezdinde derneğin mali çıkarlarının gerektirdiği girişimlerin zamanında yapılması,

 

EKONOMİK VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Ekonomik ve Dış İlişkiler Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından  belirlenen 7 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve üyeler arasındaki ikili ticari ilişkileri geliştirmek ve aynı zamanda üyelerin, diğer işverenlerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ayda bir düzenli olarak toplantılar düzenlemek.

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • İş sahalarında yeni ülkelerle temas sağlamak,
 • Elektronik ticaret konusunda üyeleri bilgilendirmek,
 • Üyelerin yararına olacak AB Projelerini ve fonlarını Dış İlişkiler Komisyonu ve Eğitim ve Danışmanlık Komisyonu ile işbirliği yaparak tanıtmak,
 • Dernekçe belirlenen esaslara uyan dış politikayı uygular ve ANGİAD’ın yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini  yürütür,
 • Mali, ekonomik ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken dış ilişki ve görüşmelerin dernek politikasına uygun olarak yürütülmesini gözetir, her ay düzenli olarak ekonomik panellerin gerçekleştirilmesini sağlar, konuyu, katılımcıyı ve konuşmaları belirler,

 

İNŞAAT KOMİSYONU  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

İnşaat Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından  belirlenen 7 üyeden oluşur. İlk toplantısında; başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göreYönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve dernek üyelerinin inşaat sektörüyle alakalı problemlerinin çözümü için  önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek inşaat sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini geçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • İnşaat müteahhitliğinin meslek haline getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Mevcut Kamu İhale Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesi için ilgili mercilere gerekli girişimlerde bulunmak,
 • İnşaat firmalarının yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporu ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim kuruluna sektörün sorunlarıyla ilgili rapor sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasına çalışarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Sorunların çözümüne yönelik derneğin basın yayın birimiyle hareket ederek basın yayın organlarıyla temasa geçmek,

 

GIDA KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Gıda Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında;başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yapmak, önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek gıda  sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • İlgili Bakanlıktaki mevzuat ve yeniliklerin sirküle edilmesi,
 • Sektörel yeniliklerin üyelere bildirilmesi,
 • Sektörel yatırım ve ticaret olanakları ile ilgili paneller eğitimler düzenlenmesi,
 • Gıda firmalarının yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporu ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim kururluna sektörün sorunlarıyla ilgili çözümü sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasını sağlayarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Yine ilgili sorunun çözümüne yönelik derneğin basın yayın birimiyle hareket ederek medya ve basın yayın organlarıyla temasa geçmek

 

OTOMOTİV KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Otomotiv  Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında ; başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu; komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek otomotiv sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini geçekleştirmek

 1.  YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Otomotiv firmaların yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporu ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim kuruluna sektörün ilgili sorunlarıyla ilgili çözümü sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasını sağlayarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,

 

SAĞLIK  KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Sağlık  Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek sağlık sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • İlgili Bakanlıktaki mevzuat ve yeniliklerin sirküle edilmesi,
 • Sektörel yeniliklerin üyelere bildirilmesi,
 • Sağlık sektöründeki firmaların yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporun ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim Kuruluna  sektörün  sorunlarıyla ilgili çözümü sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasını sağlayarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Yine ilgili sorunun çözümüne yönelik derneğin basın yayın birimiyle hareket ederek medya, basın yayın organlarıyla temasa geçmek

 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Ulaştırma Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek ulaştırma  sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Ankara’nın lojistik alt yapısının gelişmesine yönelik katkı sağlamak,
 • Ulaştırma, nakliye ve havacılık sektöründeki firmaların yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporun ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim Kuruluna sektörün sorunlarıyla ilgili çözümü sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasını sağlayarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,

 

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

 Sanayi ve Ticaret Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından  belirlenen 5 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu; komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek sanayi ve ticaret  sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Sektördeki tüm üye sanayici ve ticari firmaların yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Ankara’daki mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin sorunları ile yakından ilgilenmek
 • Ankara sanayisinin gelişmesi için eksik olan alanlarda işadamlarını sanayileşmeye teşvik etmek, bunun için gerekli zeminleri hazırlamak ve lobi faaliyetleri yürütmek,
 • Düzenli olarak her yıl Ankara Sanayi Fuarının organize edilmesine destek olmak,
 • Sektörün sorunları ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporun ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • Yönetim Kuruluna sektörün sorunlarıyla ilgili çözümü sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasını sağlayarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Yine ilgili sorunun çözümüne yönelik derneğin basın yayın birimiyle hareket ederek basın yayın organlarıyla temasa geçmek

 

ENERJİ  KOMİSYONU  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Enerji  Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından  belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında;başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak, dernek üyelerinin enerji sektörüyle alakalı problemlerinin çözümü için önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek enerji sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Enerji firmalarının yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Ülkedeki enerji açığını kapatmak için firmaları bu alanda yatırım yapmaya teşvik etmek, 
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi ve enerji tasarrufunun sağlanması,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporu ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim Kuruluna sektörün sorunlarıyla ilgili rapor sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasına çalışarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,

 

HUKUK KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Hukuk Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından  belirlenen 5 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu; komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu ve Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek  diğer komisyonlardan gelen talepler doğrultusunda  kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek,  sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • ANGİAD’ ın kurumsal olarak meclise önereceği kanun değişiklikleri veya Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu önerilerin hukuki boyutlarının değerlendirmesini yaparak görüşünü  Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • ANGİAD’ ın görüşüne sunulan kanun, tüzük vb projelerin ilgili mercilere sunulmadan önce hukuki boyutunu inceleyerek yönetim kuruluna değerlendirmesini sunmak
 • ANGİAD’ın kurumsal hukuk sorunlarını herhangi bir karşılık beklemeden çözümlemek,
 • Üyeleri faaliyet alanları ile ilgili yeni çıkan veya değişikliğe uğramış yasa, yönetmelik, tüzük gibi konularda bilgilendirmek,
 • Ankara Barosuyla iş birliği içerisinde hareket ederek üyelerimizin mesleki sorunlarının hukuksal boyutunu çözmede gerekli panel vb. faaliyetleri düzenlemek,

 

EĞİTİM  KOMİSYONU  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre; Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek üyelere verilecek kurum içi ve bireysel eğitimlerin düzenlenmesi ve takibi faaliyetlerini sağlamak,  eğitim sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini geçekleştirmek

 1. YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • Kurum içi ve bireysel eğitimlerin düzenlenmesi ve Ankara’daki eğitim bilgilerinin iletilmesi,
 • Eğitim ile ilgili bireysel ve kurumsal panellerin organize edilmesi
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporu ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Yönetim Kuruluna sektörün sorunlarıyla ilgili rapor sunmak ve sorunun çözümü ile alakalı hukuksal sürecin başlatılmasına çalışarak, ilgili makamlara başvurularda bulunulmasını sağlamak ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,
 • Derneğin eğitim stratejisini belirlemek, bu konuda dönem hedeflerini belirlemek, dernek üyelerinin eğitimle ilgili taleplerini tespit etmek üzere bir anket hazırlamak, yazılı olarak yanıt alınamadığı hallerde üye işyeri ziyareti sırasında sözlü olarak bu anketi tamamlamak, anketin sonuçlarına göre derneğin gerçek profilini ortaya koyarak gerçekçi eğitim programlarını devreye sokmak
 • Yurtdışı kaynaklı eğitim programlarını bölgeye çekmek, konu ve alanlarında lider konuşmacıları, danışmanları, eğitmenleri dernek bünyesinde yapılacak konferanslar , seminerler ve eğitimler için getirmek, organize etmek,
 • Belirlenecek bir konu üzerinde senede bir kere yapılacak, geniş kapsamlı bir konferans düzenlemek,
 • Çeşitli danışmanlık şirketlerini incelemek, analizini yapmak, gerekirse üyelere hizmet bedellerinde avantajlar sunmak ve üyenin bu çeşit danışmanlık hizmetlerini almasını kolaylaştırmak,
 • Dernek Sürekli Eğitim Merkezi’ni kurup yöneterek, üyelerimizin güçlü bir oryantasyondan geçmesini sağlamak, tüm üyelerimizin eğitiminin dünyadaki gelişmelere paralel olarak güncellemek,

 

KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 5 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

 Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek kültür ve turizm  sektörünü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelerin çıkışında görüş bildirmek, sorunların çözümüne kadar takipçisi olmak, basın ve yayın organlarını kullanarak gerekli lobicilik faaliyetlerini geçekleştirmek,

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Sektördeki turizm firmaların yurt içi ve yurt dışı sorunlarının tespitini sağlamak ve bu sorunlar ile alakalı şikayet değil kalıcı çözümler üretmek,
 • Tiyatro, konser, geleneksel festivaller gibi aktivitelerin koordinasyonu düzenlemek,
 • Bu sorunlar ile ilgili ayda bir rapor hazırlamak ve raporun ilgili makamlara ( meclis, bakanlık vb ilgili kurumlara) sunmak,
 • İlgili sorunların çözümüyle alakalı takiplerde bulunmak ve sorunun durumuyla ilgili komisyon üyelerini bilgilendirmek,
 • Ankara ilinin ve ilçelerinin kültürel ve turistik anlamda tanıtımı için CD,dergi,broşür hazırlamak ve güncellemek,
 • Ankara’nın kültürel ve turistik değerlerine  sahip çıkmak,
 • Ankara Kalesi başta olmak üzere  tarihi değerlerin korunup, sahip çıkılması, restorasyon çalışmalarının yapılması, bu çevrelerde restaurant, otel yapılarak konaklama sağlanması gibi yeni hizmet alanlarının geliştirilmesi için projeler üretmek,
 •  Sorunun çözümüne yönelik derneğin basın yayın birimiyle hareket ederek medya, basın yayın organlarıyla temasa geçmek

 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Sosyal İşler   Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından   belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu; komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, Yönetim Kurulu’nun  kendisine verilen görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek,

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • ANGİAD üyelerinin eş ve çocuklarının da katılımını sağlayarak çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemek,
 • ANGİAD bünyesinde kültürel, sportif ve sanatsal yarışmalar ve kurslar gibi faaliyetleri düzenlemek,
 • Derneğin sosyal faaliyetlerini  içeren projeleri yürütmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyerek, dernek üyelerinin birbiri ile kaynaşmasını sağlamak,
 • Yardım dernekleri vb kurumlarla işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projelerini ANGİAD adına yürütmek,
 • Ayda bir düzenli olarak kokteyller düzenlemeyi koordine etmek,
 • Futbol, bowling, paintboll gibi turnuvalar düzenleyerek üyelerin sportif faaliyetlerde bulunmasını sağlamak,
 • Dernek üyelerinin komisyon toplantılarına ve derneğin tüm etkinliklerine katılımını teşvikle ilgili faaliyetleri geliştirmek,

 

BASIN VE HALKA İLİŞKİLER KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından  belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu; komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu ve Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri yapmak ve önce bağlı bulunduğu Yönetim kurulu üyesi ile koordineli şekilde hareket ederek yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek,

YETKİ VE SORUMLUKLARI

 • ANGİAD’ın tüm faaliyetlerini gazetelerin Ankara eki biriminden çıkartarak, en üst düzeyde ulusal basında yayınlanmasını sağlamak,
 • ANGİAD ‘ın yerel gazetelerde ve özellikle ekonomi sayfasında yer almasını sağlamak,
 • ANGİAD Yönetim Kurulu ve üyelerinin TV kanallarında iş dünyası ile ilgili programlarda yer almasını sağlamak,
 • ANGİAD dergisinin basın, yayın ve sponsorluğundan sorumlu olmak,
 • Ankara Gazetesi çıkarmak,
 • ANGİAD’ın basın bültenlerini hazırlamak,
 • ANGİAD’ ın düzenlemiş olduğu faaliyet ve aktivitelere basının katılımını sağlamak,
 • Dernek ve üyelerinin tanıtımına yönelik CD, broşür vb çalışmalar hazırlamak,
 • Dernek üyeleri adına iş almanakları hazırlamak,

 

ÜYE KABUL KOMİSYONU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. ATAMA

Üye Kabul Komisyonu Yönetim Kurulu;  Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre, genel kuruldan önce dernek üyeleri arasından belirlenen 3 üyeden oluşur. İlk toplantısında, başkanını, yardımcısını ve sekretaryasını belirler. Yönetim Kurulu, komisyon üyeleri tarafından seçilir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapmak ve derneğin üye alımı ve kabulünü içeren faaliyetleri yürütmek.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • ANGİAD tüzüğü doğrultusunda belirlenen üye kabul şartlarına uygun olarak faaliyetleri yürütmek,
 • Derneğe yapılan yeni üye başvuru taleplerini yerinde ziyaret ederek değerlendirmek ve yönetime raporlamak,
 • Üyelerin memnuniyeti veya şikayetleri ile alakalı çalışmaları üyelerin problemini çözmekten sorumlu yönetim kururlu üyesiyle beraber yürütmek,
 • Üyelerin tüzüğe aykırı herhangi bir faaliyetinde yönetim kuruluna raporlamak,

 

MUHASEBE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1.  KURULUŞU

ANGİAD Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulu üyeleri arasından genel kurul tarafından belirlenen bir üyedir.

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği görevleri yapma ve derneğin muhasebe ve finans faaliyetlerini yönetmek.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Ticari işlemler ile yatırım ve satış faaliyetlerine ilişkin genel muhasebe kayıtlarını tekdüzen muhasebe sistemi içinde tutmak, her aylık mizanı çıkarmak, yıl ortası ve yıl sonu bilanço ve kar-zarar tablosunu çıkarmak, Faaliyet Raporu'nu hazırlamak,Derneğin vergi işlemlerini yasalara uygun biçimde yürütmek ve süresi içerisinde vergi, SSK ve diğer kanuni beyannameleri vermek ve mükellefiyet hükümlerini zamanında gecikmesiz yerine getirmek,
 • Kasa işlemlerinin yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Nakit ve mahsup ödemelerinin ve tahsilatın, kanun, tüzük yönetmelik, ana sözleşme, Yönetim Kurulu kararları, satış ve satın alma sözleşmeleri ve Genelgeler doğrultusunda yapılmasını, maddi hatalardan ari olmasını ve ödemelerde aranacak belgelerin tamam olmasını sağlamak.
 • Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin süresinde tasdiki ve takibini yaptırmak.
 • Muhasebe birimlerinde kullanılan belge ve formların yönetmeliklere ve standartlara uygunluğunu sağlamak.
 • İşlemi biten defter ve evrakın muhafazasını sağlamak.
 • Yıllık bütçe çalışmalarında ilgili ünite ile koordineli olarak gerekli çalışmaların yapılmasını takip etmek.

 

KOORDİNATÖR  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri  ve derneğin idari faaliyetlerini yapmak.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Derneğin iç ve dış tüm yazışmaları genel sekreter onayı ile yapmak,
 • Derneğin çalışanlarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Dernek organizasyonları ile ilgili koordinasyonları sağlamak,
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ
 • En az Lisans mezunu olmak
 • En az 1 yıllık iş tecrübesi olmak,
 • Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, dışa dönük, girişken, kendini ve bağlı çalışanları yönlendirebilen, üretken, kendini, ilişkilerini, yaptığı işleri geliştirebilen,

 

SEKRETERYA GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri  ve derneğin sekreterya birimi faaliyetlerini yapmak.

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • Haberleşmeyi zamanında, doğru ve etkin bir şekilde yapmak, teleks, faks mesajlarını yazmak ve göndermek, gelen teleks/faks mesajlarını ilgili organlara ulaştırmak.
 • Bağlanılması istenilen telefonları bularak ve bu numaralara ulaşarak ilgili kişiye bağlamak, telefonlara kurum imajına yakışır bir şekilde yanıt vermek, gelen mesajları/notları en kısa sürede ilgili organa ulaştırmak.
 • Dernek ile ilişkide olunan kişi/firmaların/üyelerin telefonlarını içeren bir telefon fihristi tutmak ve bu fihristi güncelleştirerek ilgili organlara dağıtmak.
 • Kurumun içi, dışı ve resmi her türlü yazışmalarını yapmak ve yürütmek, gelen her türlü evrakı kaydetmek ve ilgili bölüme ulaşmasını sağlamak, imzalanan/onaylanan evrakın bir suretini dosyalamak, diğer suretini kaydettikten sonra ilgili bölüme/yere göndermek.
 • İstenilen raporları, tabloları, prezantasyonları vb. bilgisayar aracılığı ile yazıp kayıtlı olarak tutmak.
 • Dernek organlarına fotokopi desteği sağlamak.
 • Derneğe gelecek veya seyahat edecek üyeler/çalışanlar/misafirler için seyahat vasıtası ve konaklama rezervasyonlarını yapmak, ilgili organizasyonları takip etmek.
 • Yönetim Kurulu, genel sekreter ve organların randevu ve görüşmelerini düzenlemek, ziyaretçi trafiğini ayarlamak, ziyaretçilere gerekli ikramları yapmak veya yaptırmak.
 • Gazete, kitap, süreli yayınları temin etmek, iç dağıtımını yapmak, geri dönmesi gereken yayınları takip etmek, arşivde bulundurulmasını sağlayarak bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmak,
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ
 • En az Lisans mezunu olmak
 • En az 1 yıllık iş tecrübesi olmak,
 • Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen, kendi iş planını yapabilen, dışa dönük, girişken, kendini ve bağlı çalışanları yönlendirebilen, üretken, kendini, ilişkilerini, yaptığı işleri geliştirebilen özelliklere sahip olmak

 

GENEL HİZMETLİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TANIMI

 1. TEMEL GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Ankara Genç İş Adamları Derneği Tüzüğü esaslarına göre kendisine verilen görevleri yapmak

 1. YETKİ VE SORUMLUKLARI
 • İhtiyaç durumuna göre işletme içinde ve çevresindeki taşıma, temizlik ve tasnif işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Kağıt atıkları takip etmek.
 • Atık kutuları dolduğunda ilgili kuruluşu çağırmak üzere amirini bilgilendirmek.
 • Tuvaletlerin, lavaboların ve soyunma odalarının temizliğini ve kontrolünü yapmak, arızalı olanları amirine bildirmek.
 • Temizlikte kullanılacak sarf malzemesi mevcudunu takip etmek,
 • Bölümlerin çay vb servisini yapmak.
 • Bölümlerin genel oda vb. temizliğini yapmak.
 1.       NİTELİK KRİTERLERİ
 • Tercihen lise mezunu olmak,
 • Dürüst, açık sözlü, takip gerektirmeyen özelliklere sahip olmak